آگهی ترحیم کد 001

آگهی ترحیم کد 001

فرمت و حجم : PSD (فتوشاپ) 4/90 مگابایت
ابعاد و رزولیشن :21×29/7 سانتی متر 300dpi
ویرایش : متون قابل تغییر
تومان 5,000

فروشگاه پرنیان(ویزیت)

فرمت و حجم : CDR (کورل درا) 2/75 مگابایت
ابعاد و رزولیشن :60×90 میلیمتر 300dpi
ویرایش : کاملاً قابل تغییر
تومان 5,000

آگهی ترحیم کد 002

فرمت و حجم : PSD (فتوشاپ) 16.09 مگابایت
ابعاد و رزولیشن :21×29/7 سانتی متر 300dpi
ویرایش : متون قابل تغییر
تومان 5,000

آگهی ترحیم کد 003

فرمت و حجم : PSD (فتوشاپ) 17/20 مگابایت
ابعاد و رزولیشن :21×29/7 سانتی متر 300dpi
ویرایش : متون قابل تغییر
تومان 5,000

آگهی ترحیم کد 004

فرمت و حجم : PSD (فتوشاپ) 53.52 مگابایت
ابعاد و رزولیشن :21×29/7 سانتی متر 300dpi
ویرایش : متون قابل تغییر
تومان 5,000

آگهی ترحیم کد 005

فرمت و حجم : PSD (فتوشاپ) 20.34 مگابایت
ابعاد و رزولیشن :21×29/7 سانتی متر 300dpi
ویرایش : متون قابل تغییر
تومان 5,000

آگهی ترحیم کد 006

فرمت و حجم : PSD (فتوشاپ) 19.48 مگابایت
ابعاد و رزولیشن :21×29/7 سانتی متر 300dpi
ویرایش : متون قابل تغییر
تومان 5,000

آگهی ترحیم کد 007

فرمت و حجم : PSD (فتوشاپ) 24.66 مگابایت
ابعاد و رزولیشن :21×29/7 سانتی متر 300dpi
ویرایش : متون قابل تغییر
تومان 5,000

آگهی ترحیم کد 008

فرمت و حجم : PSD (فتوشاپ) 18.46 مگابایت
ابعاد و رزولیشن :21×29/7 سانتی متر 300dpi
ویرایش : متون قابل تغییر
تومان 5,000

آگهی ترحیم کد 009

فرمت و حجم : PSD (فتوشاپ) 30.66 مگابایت
ابعاد و رزولیشن :21×29/7 سانتی متر 300dpi
ویرایش : متون قابل تغییر
تومان 5,000

آگهی ترحیم کد 010

فرمت و حجم : PSD (فتوشاپ) 15.66 مگابایت
ابعاد و رزولیشن :21×29/7 سانتی متر 300dpi
ویرایش : متون قابل تغییر
تومان 5,000

آگهی ترحیم کد 011

فرمت و حجم : PSD (فتوشاپ) 48.48 مگابایت
ابعاد و رزولیشن :21×29/7 سانتی متر 300dpi
ویرایش : متون قابل تغییر
تومان 6,000

آگهی ترحیم کد 012

فرمت و حجم : PSD (فتوشاپ) 46.49 مگابایت
ابعاد و رزولیشن :21×29/7 سانتی متر 300dpi
ویرایش : متون قابل تغییر
تومان 6,000

آگهی ترحیم کد 013

فرمت و حجم : PSD (فتوشاپ) 66.01 مگابایت
ابعاد و رزولیشن :21×29/7 سانتی متر 300dpi
ویرایش : متون قابل تغییر
تومان 6,000

آگهی ترحیم کد 014

فرمت و حجم : PSD (فتوشاپ)104.39مگابایت
ابعاد و رزولیشن :21×29/7 سانتی متر 300dpi
ویرایش : متون قابل تغییر
تومان 6,000

آگهی ترحیم کد 015

فرمت و حجم : PSD (فتوشاپ)16.2 مگابایت
ابعاد و رزولیشن :21×29/7 سانتی متر 300dpi
ویرایش : متون قابل تغییر
تومان 5,000

آگهی ترحیم کد 016

فرمت و حجم : PSD (فتوشاپ)90.77مگابایت
ابعاد و رزولیشن :21×29/7 سانتی متر 300dpi
ویرایش : متون قابل تغییر
تومان 5,000

آگهی ترحیم کد 017

فرمت و حجم : PSD (فتوشاپ)36.0 مگابایت
ابعاد و رزولیشن :21×29/7 سانتی متر 300dpi
ویرایش : متون قابل تغییر
تومان 6,000

آگهی ترحیم کد 018

فرمت و حجم : PSD (فتوشاپ)40.6 مگابایت
ابعاد و رزولیشن :21×29/7 سانتی متر 300dpi
ویرایش : متون قابل تغییر
تومان 6,000

آگهی ترحیم کد 019

فرمت و حجم : PSD (فتوشاپ)80.5 مگابایت
ابعاد و رزولیشن :21×29/7 سانتی متر 300dpi
ویرایش : متون قابل تغییر
تومان 6,000

آگهی ترحیم کد 020

فرمت و حجم : PSD (فتوشاپ) 128 مگابایت
ابعاد و رزولیشن :21×29/7 سانتی متر 300dpi
ویرایش : متون قابل تغییر
تومان 6,000

آگهی ترحیم کد 021

فرمت و حجم : PSD (فتوشاپ) 43.9 مگابایت
ابعاد و رزولیشن :21×29/7 سانتی متر 300dpi
ویرایش : متون قابل تغییر
تومان 6,000

آگهی ترحیم کد 022

فرمت و حجم : PSD (فتوشاپ) 15.8 مگابایت
ابعاد و رزولیشن :21×29/7 سانتی متر 300dpi
ویرایش : متون قابل تغییر
تومان 5,000

حسینعلی علیزاده (ویزیت)

فرمت و حجم : CDR (کورل درا) 1/43 مگابایت
ابعاد و رزولیشن :60×90 میلیمتر 300dpi
ویرایش : کاملاً قابل تغییر
تومان 5,000

دکوراسیون پازل (ویزیت)

فرمت و حجم : CDR (کورل درا) 3/50 مگابایت
ابعاد و رزولیشن :60×90 میلیمتر 300dpi
ویرایش : کاملاً قابل تغییر
تومان 5,000

کبابسرا دولاب

فرمت و حجم : CDR (کورل درا) 11 مگابایت
ابعاد و رزولیشن :181×250 میلیمتر 300dpi
ویرایش : کاملاً قابل تغییر
تومان 7,000

موکاپ ویزیتM-V-001

فتوشاپ PSD
30.5 mb
3000×2400 px
300 dpi

 
تومان 3,000

موکاپ ویزیت M-V-044

فتوشاپ PSD
5.24  mb
1000×885 px
72  dpi
تومان 2,000

موکاپ ویزیت M-V-036

فتوشاپ PSD
74.91 mb
1000×700 px
300  dpi
تومان 4,000

موکاپ ویزیت M-V-034

فتوشاپ PSD
98.93 mb
1000×700 px
300  dpi
تومان 2,000

موکاپ ویزیت M-V-032

فتوشاپ PSD
7.76  mb
1000×700 px
72  dpi
تومان 4,000

موکاپ ویزیت M-V-019

فتوشاپ PSD
36.47 mb
1000×720 px
72  dpi
تومان 8,000

موکاپ ویزیت M-V-018

فتوشاپ PSD
36.35  mb
1000×720 px
72  dpi
تومان 10,000

موکاپ ویزیت M-V-002

فتوشاپ PSD
287 mb
4200×2500 px
150 dpi

 
تومان 8,000

موکاپ های ویزیت M-V-045

فتوشاپ PSD
84.85  mb
1000×750 px
300 dpi

5 موکاپ
تومان 10,000

موکاپ های ویزیت M-V-043

فتوشاپ PSD
60.28 mb
1000×787 px
300 dpi

4 موکاپ
تومان 8,000

موکاپ های ویزیت M-V-042

فتوشاپ PSD
30.42 mb
1000×667 px
72 dpi

6 موکاپ
تومان 12,000

موکاپ های ویزیت M-V-041

فتوشاپ PSD
43.36 mb
1000×743 px
72 dpi

4 موکاپ
تومان 8,000

موکاپ های ویزیت M-V-040

فتوشاپ PSD
35.81 mb
1000×750 px
300  dpi

2 موکاپ

موکاپ های ویزیت M-V-039

فتوشاپ PSD
46.54 mb
1000×1000 px
72 dpi

3 موکاپ
تومان 6,000

موکاپ های ویزیت M-V-038

فتوشاپ PSD
39.88 mb
1000×750 px
300  dpi

3 موکاپ
تومان 10,000

موکاپ های ویزیت M-V-037

فتوشاپ PSD
115.06 mb
1000×657 px
300  dpi

7 موکاپ
تومان 15,000

موکاپ های ویزیت M-V-035

فتوشاپ PSD
30.96  mb
1000×1000 px
72  dpi

3 موکاپ
تومان 6,000

موکاپ های ویزیت M-V-033

فتوشاپ PSD
62.39 mb
1000×750 px
72  dpi

6 موکاپ
تومان 12,000

موکاپ های ویزیت M-V-031

فتوشاپ PSD
22.58 mb
1000×620 px
72  dpi

4 موکاپ
تومان 8,000

موکاپ های ویزیت M-V-030

فتوشاپ PSD
13.79  mb
1000×620 px
300 dpi

2 موکاپ
تومان 4,000

موکاپ های ویزیت M-V-029

فتوشاپ PSD
74.29 mb
1000×620 px
300 dpi

3 موکاپ
تومان 6,000

موکاپ های ویزیت M-V-028

فتوشاپ PSD
67.58 mb
1000×620 px
300 dpi

3 موکاپ
تومان 6,000

موکاپ های ویزیت M-V-027

فتوشاپ PSD
35.00 mb
1000×620 px
300 dpi

3 موکاپ
تومان 6,000

موکاپ های ویزیت M-V-026

فتوشاپ PSD
20.98 mb
1000×620 px
300 dpi

3 موکاپ
تومان 9,000

موکاپ های ویزیت M-V-025

فتوشاپ PSD
15.02 mb
1000×620 px
300 dpi

4 موکاپ
تومان 8,000

موکاپ های ویزیت M-V-024

فتوشاپ PSD
19.93 mb
1000×620 px
300 dpi

3 موکاپ
تومان 6,000

موکاپ های ویزیت M-V-023

فتوشاپ PSD
30.85 mb
1000×620 px
300 dpi

5 موکاپ
تومان 10,000

موکاپ های ویزیت M-V-022

فتوشاپ PSD
40.09 mb
1000×620 px
300 dpi

5 موکاپ
تومان 10,000

موکاپ های ویزیت M-V-021

فتوشاپ PSD
53.68  mb
1000×720 px
72  dpi

5 موکاپ
تومان 10,000

موکاپ های ویزیت M-V-020

فتوشاپ PSD
116.35  mb
1000×720 px
72  dpi

5 موکاپ
تومان 10,000

موکاپ های ویزیت M-V-017

فتوشاپ PSD
36.35  mb
1000×720 px
72  dpi

4 موکاپ
تومان 10,000

موکاپ های ویزیت M-V-016

فتوشاپ PSD
30/8 mb
1000×720 px
72  dpi

5 موکاپ
تومان 10,000

موکاپ های ویزیت M-V-015

فتوشاپ PSD
28/7 mb
1000×720 px
72  dpi

5 موکاپ
تومان 10,000

موکاپ های ویزیت M-V-014

فتوشاپ PSD
38.41 mb
1000×720 px
72  dpi

5 موکاپ
تومان 8,000

موکاپ های ویزیت M-V-013

فتوشاپ PSD
54.05 mb
1000×640 px
72  dpi

5 موکاپ
تومان 10,000

موکاپ های ویزیت M-V-012

فتوشاپ PSD
36.15 mb
1000×640 px
72  dpi

5 موکاپ
تومان 8,000

موکاپ های ویزیت M-V-011

فتوشاپ PSD
35.45 mb
1000×640 px
72  dpi

5 موکاپ
تومان 8,000

موکاپ های ویزیت M-V-010

فتوشاپ PSD
37.85 mb
1000×640 px
300 dpi

3 موکاپ
تومان 6,000

موکاپ های ویزیت M-V-009

فتوشاپ PSD
35.45 mb
1000×640 px
300 dpi

3 موکاپ
تومان 6,000

موکاپ های ویزیت M-V-008

فتوشاپ PSD
48.62 mb
1000×640 px
72 dpi

4 موکاپ
تومان 8,000

موکاپ های ویزیت M-V-007

فتوشاپ PSD
19.24 mb
1000×640 px
72 dpi

2 موکاپ
تومان 4,000

موکاپ های ویزیت M-V-006

فتوشاپ PSD
132 mb
1000×640 px
72 dpi

4 موکاپ
تومان 10,000

موکاپ های ویزیت M-V-005

فتوشاپ PSD
132 mb
2100×1313 px
300 dpi

5 موکاپ
تومان 8,000

موکاپ های ویزیت M-V-004

فتوشاپ PSD
77 mb
2100×1313 px
300 dpi

3 موکاپ
تومان 6,000

موکاپ های ویزیت M-V-003

فتوشاپ PSD
32.3 mb
2100×1400 px
150 dpi
3 موکاپ
تومان 5,000

موکاپ های کتاب M-B&N-095

فتوشاپ PSD
142.41 mb
2000×1314 px
72 dpi
5 موکاپ
تومان 10,000

موکاپ های کتاب M-B&N-093

فتوشاپ PSD
83.02 mb
2000×1314 px
72 dpi
5 موکاپ
تومان 10,000

موکاپ های کتاب M-B&N-091

فتوشاپ PSD
19.34 mb
2000×2000 px
72 dpi
5 موکاپ
تومان 10,000

موکاپ های کتاب M-B&N-090

فتوشاپ PSD
109.47 mb
2000×1333 px
300 dpi
6 موکاپ
تومان 11,000

موکاپ های کتاب M-B&N-089

فتوشاپ PSD
119.47 mb
2000×1333 px
300 dpi
7 موکاپ
تومان 12,000

موکاپ های کتاب M-B&N-088

فتوشاپ PSD
78.95 mb
2000×1339 px
350 dpi
5 موکاپ
تومان 10,000

موکاپ های کتاب M-B&N-086

فتوشاپ PSD
80/9 mb
2000×1333 px
300 dpi
3 موکاپ
تومان 7,000

موکاپ های کتاب M-B&N-085

فتوشاپ PSD
153 mb
2000×1333 px
300 dpi
5 موکاپ
تومان 10,000

موکاپ های کتاب M-B&N-081

فتوشاپ PSD
42.53 mb
2000×1333 px
300 dpi
2 موکاپ
تومان 6,000

موکاپ های کتاب M-B&N-080

فتوشاپ PSD
96.65 mb
2000×1333 px
300 dpi
7 موکاپ
تومان 12,000

موکاپ های کتاب M-B&N-079

فتوشاپ PSD
95.23 mb
2000×1334 px
240 dpi
5 موکاپ
تومان 10,000

موکاپ های کتاب M-B&N-078

فتوشاپ PSD
185.54 mb
2000×1333 px
300 dpi
3 موکاپ
تومان 8,000

موکاپ های کتاب M-B&N-077

فتوشاپ PSD
160.70 mb
2000×1333 px
300 dpi
5 موکاپ
تومان 10,000

موکاپ های کتاب M-B&N-068

فتوشاپ PSD
181.51 mb
2000×1333 px
300 dpi
5 موکاپ
تومان 10,000

موکاپ های کتاب M-B&N-067

فتوشاپ PSD
87.49 mb
2000×1333 px
72 dpi
5 موکاپ
تومان 12,000

موکاپ های کتاب M-B&N-038

فتوشاپ PSD
116.23 mb
2000×1333 px
300 dpi
5 موکاپ
تومان 10,000

موکاپ های کتاب M-B&N-037

فتوشاپ PSD
94.83 mb
2000×1333 px
300 dpi
5 موکاپ
تومان 10,000

موکاپ های کتاب M-B&N-036

فتوشاپ PSD
101.70 mb
2000×1333 px
300 dpi
5 موکاپ
تومان 10,000

موکاپ های کتاب M-B&N-025

فتوشاپ PSD
95.56   mb
2000×1333 px
300 dpi
5 موکاپ
تومان 10,000

موکاپ های کتاب M-B&N-024

فتوشاپ PSD
182.3  mb
2000×1333 px
300 dpi
5 موکاپ
تومان 10,000

موکاپ های کتاب M-B&N-023

فتوشاپ PSD
57/75  mb
1500×1000 px
300 dpi
5 موکاپ
تومان 10,000

موکاپ های کتاب M-B&N-022

فتوشاپ PSD
113  mb
2000×1333 px
300 dpi
5 موکاپ
تومان 10,000

موکاپ های کتاب M-B&N-021

فتوشاپ PSD
134.50  mb
2000×1333 px
300 dpi
5 موکاپ
تومان 10,000

موکاپ های کتاب M-B&N-020

فتوشاپ PSD
128.05  mb
2000×1333 px
300 dpi
5 موکاپ
تومان 10,000

موکاپ های کتاب M-B&N-019

فتوشاپ PSD
105.5 mb
2000×1333 px
300 dpi
5 موکاپ
تومان 10,000

موکاپ های کتاب M-B&N-011

فتوشاپ PSD
105 mb
2100×1400 px
150 dpi
8 موکاپ
تومان 12,000

موکاپ لوگو M-L-001

فتوشاپ PSD
16.90  mb
2000×1400 px
72 dpi
تومان 4,000 تومان 0فروش!

موکاپ کتاب M.B&N-016

فتوشاپ PSD
348 mb
1000×740 px
72 dpi
تومان 5,000

موکاپ کتاب M-B&N-094

فتوشاپ PSD
19.18 mb
2000×1314 px
72 dpi
تومان 5,000

موکاپ کتاب M-B&N-092

فتوشاپ PSD
15.05  mb
2000×1314 px
72 dpi
تومان 5,000

موکاپ کتاب M-B&N-087

فتوشاپ PSD
9.76 mb
2000×1333 px
300 dpi
تومان 2,000

موکاپ کتاب M-B&N-084

فتوشاپ PSD
8/24 mb
2000×1333 px
300 dpi
تومان 4,000

موکاپ کتاب M-B&N-083

فتوشاپ PSD
18.15 mb
2000×1571 px
300 dpi
تومان 5,000

موکاپ کتاب M-B&N-082

فتوشاپ PSD
15.67 mb
2000×1571 px
300 dpi
تومان 5,000

موکاپ کتاب M-B&N-076

فتوشاپ PSD
31.84 mb
2000×1313 px
72 dpi
تومان 2,000

موکاپ کتاب M-B&N-075

فتوشاپ PSD
28.14 mb
2000×1313 px
72 dpi
تومان 2,000

موکاپ کتاب M-B&N-074

فتوشاپ PSD
32.92 mb
2000×1313 px
72 dpi
تومان 5,000

موکاپ کتاب M-B&N-073

فتوشاپ PSD
34.64 mb
2000×1313 px
72 dpi
تومان 5,000

موکاپ کتاب M-B&N-072

فتوشاپ PSD
25.65 mb
2000×1313 px
72 dpi
تومان 2,000

موکاپ کتاب M-B&N-071

فتوشاپ PSD
25.65 mb
2000×1313 px
72 dpi
تومان 2,000

موکاپ کتاب M-B&N-070

فتوشاپ PSD
34.78 mb
2000×1313 px
300 dpi
تومان 4,000

موکاپ کتاب M-B&N-069

فتوشاپ PSD
42.62 mb
2000×1313 px
300 dpi
تومان 4,000

موکاپ کتاب M-B&N-066

فتوشاپ PSD
43.25 mb
2000×1313 px
300 dpi
تومان 5,000

موکاپ کتاب M-B&N-065

فتوشاپ PSD
38.38 mb
2000×1313 px
300 dpi
تومان 5,000

موکاپ کتاب M-B&N-064

فتوشاپ PSD
42.93 mb
2000×1313 px
300 dpi
تومان 5,000

موکاپ کتاب M-B&N-063

فتوشاپ PSD
39.41 mb
2000×1313 px
300 dpi
تومان 5,000

موکاپ کتاب M-B&N-062

فتوشاپ PSD
33.11 mb
2000×1313 px
300 dpi
تومان 5,000

موکاپ کتاب M-B&N-061

فتوشاپ PSD
33.26 mb
2000×1313 px
300 dpi
تومان 5,000

موکاپ کتاب M-B&N-060

فتوشاپ PSD
27.81 mb
2000×1313 px
300 dpi
تومان 5,000

موکاپ کتاب M-B&N-059

فتوشاپ PSD
32.70 mb
2000×1313 px
300 dpi
تومان 5,000

موکاپ کتاب M-B&N-058

فتوشاپ PSD
33.73 mb
2000×1313 px
300 dpi
تومان 5,000

موکاپ کتاب M-B&N-057

فتوشاپ PSD
33.86 mb
2000×1313 px
300 dpi
تومان 5,000

موکاپ کتاب M-B&N-056

فتوشاپ PSD
35.76 mb
2000×1313 px
300 dpi
تومان 5,000

موکاپ کتاب M-B&N-055

فتوشاپ PSD
31.60 mb
2000×1313 px
300 dpi
تومان 5,000

موکاپ کتاب M-B&N-054

فتوشاپ PSD
160.96 mb
2000×1667 px
300 dpi
تومان 6,000

موکاپ کتاب M-B&N-053

فتوشاپ PSD

14.96 mb2000×1314 px300 dpi
تومان 5,000

موکاپ کتاب M-B&N-052

فتوشاپ PSD
12.33 mb
2000×1314 px
300 dpi
تومان 5,000

موکاپ کتاب M-B&N-051

فتوشاپ PSD
14.20 mb
2000×1314 px
300 dpi
تومان 5,000

موکاپ کتاب M-B&N-050

فتوشاپ PSD
16.09 mb
2000×1314 px
300 dpi
تومان 5,000

موکاپ کتاب M-B&N-049

فتوشاپ PSD
20.19 mb
2000×1314 px
300 dpi
تومان 4,000

موکاپ کتاب M-B&N-048

فتوشاپ PSD
14.13 mb
2000×1314 px
300 dpi
تومان 5,000

موکاپ کتاب M-B&N-047

فتوشاپ PSD
17.50 mb
2000×1314 px
300 dpi
تومان 4,000

موکاپ کتاب M-B&N-046

فتوشاپ PSD
17.30 mb
2000×1314 px
300 dpi
تومان 3,000

موکاپ کتاب M-B&N-045

فتوشاپ PSD
8.41 mb
2000×1314 px
300 dpi
تومان 3,000

موکاپ کتاب M-B&N-044

فتوشاپ PSD
13.21 mb
2000×1314 px
300 dpi
تومان 2,000

موکاپ کتاب M-B&N-043

فتوشاپ PSD
19.89 mb
2000×1314 px
300 dpi
تومان 5,000

موکاپ کتاب M-B&N-042

فتوشاپ PSD
19.72 mb
2000×1314 px
300 dpi
تومان 5,000

موکاپ کتاب M-B&N-041

فتوشاپ PSD
14.45 mb
2000×1314 px
300 dpi
تومان 5,000

موکاپ کتاب M-B&N-040

فتوشاپ PSD
19.73   mb
2000×1314 px
300 dpi
تومان 5,000

موکاپ کتاب M-B&N-039

فتوشاپ PSD
19.73   mb
2000×1314 px
300 dpi
تومان 5,000

موکاپ کتاب M-B&N-035

فتوشاپ PSD
16.00 mb
2000×1400 px
72 dpi
تومان 5,000

موکاپ کتاب M-B&N-034

فتوشاپ PSD
14.62 mb
2000×1400 px
72 dpi
تومان 5,000

موکاپ کتاب M-B&N-033

فتوشاپ PSD
21.07  mb
2000×1400 px
72 dpi
تومان 2,000 تومان 0فروش!

موکاپ کتاب M-B&N-032

فتوشاپ PSD
43.52   mb
2000×1400 px
72 dpi
تومان 5,000

موکاپ کتاب M-B&N-031

فتوشاپ PSD
28.78  mb
2000×1400 px
72 dpi
تومان 5,000

موکاپ کتاب M-B&N-030

فتوشاپ PSD
30.12  mb
2000×1400 px
72 dpi
تومان 3,000

موکاپ کتاب M-B&N-029

فتوشاپ PSD
40.72 mb
2000×1400 px
72 dpi
تومان 3,000

موکاپ کتاب M-B&N-028

فتوشاپ PSD
39.31 mb
2000×1400 px
72 dpi
تومان 2,000

موکاپ کتاب M-B&N-027

فتوشاپ PSD
48.00  mb
2000×1400 px

72 dpi
تومان 5,000

موکاپ کتاب M-B&N-026

فتوشاپ PSD
44.71  mb
2000×1400 px
72 dpi
تومان 2,000

موکاپ کتاب M-B&N-018

فتوشاپ PSD
150.10 mb
2300×px 1701
72 dpi
تومان 5,000

موکاپ کتاب M-B&N-017

فتوشاپ PSD
248 mb
1000×740 px
72 dpi
تومان 5,000

موکاپ کتاب M-B&N-015

فتوشاپ PSD
131/85 mb
1000×740 px
72 dpi

 
تومان 5,000

موکاپ کتاب M-B&N-014

فتوشاپ PSD
111.66 mb
1000×740 px
72 dpi

 
تومان 5,000

موکاپ کتاب M-B&N-013

فتوشاپ PSD
153 mb
1580×1170 px
72 dpi

 
تومان 5,000

موکاپ کتاب M-B&N-012

فتوشاپ PSD
40.76 mb
2100×1400 px
150 dpi
3 موکاپ
تومان 5,000

موکاپ کتاب M-B&N-010

فتوشاپ PSD
44.47 mb
3300×2200 px
150 dpi

 
تومان 5,000

موکاپ کتاب M-B&N-004

فتوشاپ PSD
57 mb
3300×2200 px
150 dpi

 
تومان 5,000

موکاپ تراکت M-T-001

فتوشاپ PSD
42.64 mb
2100×1400 px
150 dpi
3 موکاپ
تومان 5,000

موکاپ تراکت M-B&N-009

فتوشاپ PSD
43.46 mb
3300×2200 px
150 dpi

 
تومان 6,000

موکاپ تراکت M-B&N-008

موکاپ psd
74.39 mb
3300×2200 px
150 dpi

 
تومان 6,000

موکاپ تراکت M-B&N-007

فوتوشاپ PSD
53.17 mb
3300ً×2200 px
150 dpi

 
تومان 2,000

موکاپ تراکت M-B&N-006

موکاپ فتوشاپ PSD
52.03 mb
3174×2116 px
150 dpi

 
تومان 3,000

موکاپ تراکت M-B&N-001

فتوشاپ PSD
52.7 mb
3300×2200 px
150 dpi

 
تومان 2,000

موکاپ پاکت M-B&N-005

موگاپ PSD
63.56 mb
3300×2200 px
150 dpi

 
تومان 5,000

موکاپ پاکت M-B&N-003

فتوشاپ PSD
55.9 mb
3300×2200 px
150 dpi

 
تومان 4,000

موکاپ پاکت M-B&N-002

فتوشاپ PSD
mb 48.7
3300×2200 px
150 dpi
 
تومان 2,000

موکاپ (ویزیت و کارت) کد002

فرمت و حجم : PSD (فتوشاپ)16.47 مگابایت
ابعاد و رزولیشن :1400×1060 پیکسل240dpi
ویرایش : لایه باز
تومان 5,000

موکاپ (ویزیت و کارت) کد001

فرمت و حجم : PSD (فتوشاپ)21.23 مگابایت
ابعاد و رزولیشن :2981×2043 پیکسل240dpi
ویرایش : لایه باز
تومان 3,000

موکاپ (تراکت و پوستر) کد002

فرمت و حجم : PSD (فتوشاپ)80.1 مگابایت
ابعاد و رزولیشن :3000×2000 پیکسل300dpi
ویرایش : کاملاً قابل تغییر(لایه باز)
تومان 5,000

موکاپ (تراکت و پوستر) کد001

فرمت و حجم : PSD (فتوشاپ)21.48 مگابایت
ابعاد و رزولیشن :3000×2000 پیکسل300dpi
ویرایش : کاملاً قابل تغییر(لایه باز)
تومان 3,000
کلیه حقوق مطالب ، تصاویر و محصولات برای مجموعه آموزشی و تبلیغاتی مصباح گرافیک .محفوظ است