آگهی ترحیم کد 001

آگهی ترحیم کد 001

فرمت و حجم : PSD (فتوشاپ) 4/90 مگابایت
ابعاد و رزولیشن :21×29/7 سانتی متر 300dpi
ویرایش : متون قابل تغییر
تومان 5,000

فروشگاه پرنیان(ویزیت)

فرمت و حجم : CDR (کورل درا) 2/75 مگابایت
ابعاد و رزولیشن :60×90 میلیمتر 300dpi
ویرایش : کاملاً قابل تغییر
تومان 5,000

آگهی ترحیم کد 002

فرمت و حجم : PSD (فتوشاپ) 16.09 مگابایت
ابعاد و رزولیشن :21×29/7 سانتی متر 300dpi
ویرایش : متون قابل تغییر
تومان 5,000

آگهی ترحیم کد 003

فرمت و حجم : PSD (فتوشاپ) 17/20 مگابایت
ابعاد و رزولیشن :21×29/7 سانتی متر 300dpi
ویرایش : متون قابل تغییر
تومان 5,000

آگهی ترحیم کد 004

فرمت و حجم : PSD (فتوشاپ) 53.52 مگابایت
ابعاد و رزولیشن :21×29/7 سانتی متر 300dpi
ویرایش : متون قابل تغییر
تومان 5,000

آگهی ترحیم کد 005

فرمت و حجم : PSD (فتوشاپ) 20.34 مگابایت
ابعاد و رزولیشن :21×29/7 سانتی متر 300dpi
ویرایش : متون قابل تغییر
تومان 5,000

آگهی ترحیم کد 006

فرمت و حجم : PSD (فتوشاپ) 19.48 مگابایت
ابعاد و رزولیشن :21×29/7 سانتی متر 300dpi
ویرایش : متون قابل تغییر
تومان 5,000

آگهی ترحیم کد 007

فرمت و حجم : PSD (فتوشاپ) 24.66 مگابایت
ابعاد و رزولیشن :21×29/7 سانتی متر 300dpi
ویرایش : متون قابل تغییر
تومان 5,000

آگهی ترحیم کد 008

فرمت و حجم : PSD (فتوشاپ) 18.46 مگابایت
ابعاد و رزولیشن :21×29/7 سانتی متر 300dpi
ویرایش : متون قابل تغییر
تومان 5,000

آگهی ترحیم کد 009

فرمت و حجم : PSD (فتوشاپ) 30.66 مگابایت
ابعاد و رزولیشن :21×29/7 سانتی متر 300dpi
ویرایش : متون قابل تغییر
تومان 5,000

آگهی ترحیم کد 010

فرمت و حجم : PSD (فتوشاپ) 15.66 مگابایت
ابعاد و رزولیشن :21×29/7 سانتی متر 300dpi
ویرایش : متون قابل تغییر
تومان 5,000

آگهی ترحیم کد 011

فرمت و حجم : PSD (فتوشاپ) 48.48 مگابایت
ابعاد و رزولیشن :21×29/7 سانتی متر 300dpi
ویرایش : متون قابل تغییر
تومان 6,000

آگهی ترحیم کد 012

فرمت و حجم : PSD (فتوشاپ) 46.49 مگابایت
ابعاد و رزولیشن :21×29/7 سانتی متر 300dpi
ویرایش : متون قابل تغییر
تومان 6,000

آگهی ترحیم کد 013

فرمت و حجم : PSD (فتوشاپ) 66.01 مگابایت
ابعاد و رزولیشن :21×29/7 سانتی متر 300dpi
ویرایش : متون قابل تغییر
تومان 6,000

آگهی ترحیم کد 014

فرمت و حجم : PSD (فتوشاپ)104.39مگابایت
ابعاد و رزولیشن :21×29/7 سانتی متر 300dpi
ویرایش : متون قابل تغییر
تومان 6,000

آگهی ترحیم کد 015

فرمت و حجم : PSD (فتوشاپ)16.2 مگابایت
ابعاد و رزولیشن :21×29/7 سانتی متر 300dpi
ویرایش : متون قابل تغییر
تومان 5,000

آگهی ترحیم کد 016

فرمت و حجم : PSD (فتوشاپ)90.77مگابایت
ابعاد و رزولیشن :21×29/7 سانتی متر 300dpi
ویرایش : متون قابل تغییر
تومان 5,000

آگهی ترحیم کد 017

فرمت و حجم : PSD (فتوشاپ)36.0 مگابایت
ابعاد و رزولیشن :21×29/7 سانتی متر 300dpi
ویرایش : متون قابل تغییر
تومان 6,000

آگهی ترحیم کد 018

فرمت و حجم : PSD (فتوشاپ)40.6 مگابایت
ابعاد و رزولیشن :21×29/7 سانتی متر 300dpi
ویرایش : متون قابل تغییر
تومان 6,000

آگهی ترحیم کد 019

فرمت و حجم : PSD (فتوشاپ)80.5 مگابایت
ابعاد و رزولیشن :21×29/7 سانتی متر 300dpi
ویرایش : متون قابل تغییر
تومان 6,000

آگهی ترحیم کد 020

فرمت و حجم : PSD (فتوشاپ) 128 مگابایت
ابعاد و رزولیشن :21×29/7 سانتی متر 300dpi
ویرایش : متون قابل تغییر
تومان 6,000

آگهی ترحیم کد 021

فرمت و حجم : PSD (فتوشاپ) 43.9 مگابایت
ابعاد و رزولیشن :21×29/7 سانتی متر 300dpi
ویرایش : متون قابل تغییر
تومان 6,000

آگهی ترحیم کد 022

فرمت و حجم : PSD (فتوشاپ) 15.8 مگابایت
ابعاد و رزولیشن :21×29/7 سانتی متر 300dpi
ویرایش : متون قابل تغییر
تومان 5,000

حسینعلی علیزاده (ویزیت)

فرمت و حجم : CDR (کورل درا) 1/43 مگابایت
ابعاد و رزولیشن :60×90 میلیمتر 300dpi
ویرایش : کاملاً قابل تغییر
تومان 5,000

دکوراسیون پازل (ویزیت)

فرمت و حجم : CDR (کورل درا) 3/50 مگابایت
ابعاد و رزولیشن :60×90 میلیمتر 300dpi
ویرایش : کاملاً قابل تغییر
تومان 5,000

کبابسرا دولاب

فرمت و حجم : CDR (کورل درا) 11 مگابایت
ابعاد و رزولیشن :181×250 میلیمتر 300dpi
ویرایش : کاملاً قابل تغییر
تومان 7,000
کلیه حقوق مطالب ، تصاویر و محصولات برای مجموعه آموزشی و تبلیغاتی مصباح گرافیک .محفوظ است